แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ชำนาญงาน และชำนาญงานพิเศษ

 


เรื่องแนะนำ