การพัฒนาระบบผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

RSPO เป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ สนับสนุนให้เกิดการผลิตน้ำมันปาล์ม อย่างยั่งยืนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติให้แก่เกษตรกร และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มยึดถือเป็นแนวทางดำเนินการ สวทช. โดย ไอแท็ป เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดทำโครงการ “การให้คำปรึกษาการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรไทยในการพัฒนาระบบ RSPO เพื่อการผลิตน้ำมันปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน กระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อชุมชน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร และเพิ่มความน่าเชื่อถือ สามารถขายน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพ ได้ราคาสูงขึ้น ขยายตลาดส่งออกได้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0E7jiM8NI4E

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top