แนวทางลดการเผาในเขตแนวกันไฟ | ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ

ในพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น มักมีการเผาเศษวัชพืชตามพื้นที่ข้างทางหลวงอยู่บ่อยครั้ง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงมีแนวคิดลดการเผาด้วยการนำเศษวัชพืชเหล่านั้นมาย่อยสลาย โดยใช้วิธีการหมักปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกอง หรือใช้ไส้เดือนดินมาช่วยย่อยสลาย แต่ก็ประสบปัญหาคือ กองปุ๋ยไม่ย่อยสลาย เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นในอากาศมีน้อยเกินไป สวทช. ภาคเหนือ จึงได้ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น มาใช้ในกระบวนการย่อยสลาย เพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสลายให้เร็วขึ้นกว่าปกติ นอกจากจะเพิ่มความสะดวก เพราะไม่ต้องขนย้ายเศษวัชพืชออกจากพื้นที่แล้ว วิธีการนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ในการทำแนวเขตกันไฟ ที่มักจะต้องเผาเศษซากพืชได้ด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-FRkZf6rr-8

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top