ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดแผนการพัฒนาสรรถนะบุคลากรระยะยาว(Training Development Road Map:TRM)"

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดแผนการพัฒนาสรรถนะบุคลากรระยะยาว(Training Development Road Map:TRM)"


เรื่องแนะนำ