โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารภาครรัฐ (PMQA)

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารภาครรัฐ (PMQA)


เรื่องแนะนำ