สัมมนาเชิงวิชาการ " เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล : แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา

 สัมมนาเชิงวิชาการ " เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล : แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา


เรื่องแนะนำ