สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวโน้มศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

 สัมมนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวโน้มศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในยุคการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย


เรื่องแนะนำ