ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ HUMAN

 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ HUMAN


เรื่องแนะนำ