อบรม "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 1

 อบรม "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ 1


เรื่องแนะนำ