ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย หลักสูตรขั้นต้น

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย หลักสูตรขั้นต้น

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

เรื่องแนะนำ