ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

เรื่องแนะนำ