ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์จารย์ พ.ศ. 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เรื่องแนะนำ