ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่

 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

เรื่องแนะนำ