ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง งดการเรียนการสอนภาคปกติ

ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

เรื่องแนะนำ