อบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

 อบรม "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

เรื่องแนะนำ