ตารางการเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ “ราชภัฏสนทนา”

 ตารางการเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ “ราชภัฏสนทนา” ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพนั ธ์ – 12 มีนาคม 2561 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ชั้น 1 อาคาร 12

ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่องแนะนำ