ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม "การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"

 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม "การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

เรื่องแนะนำ