ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร มุ้งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร มุ้งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

เรื่องแนะนำ