ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้ารวมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้ารวมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ