2563-960 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2563-960 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เรื่องแนะนำ