2563-875 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

 2563-875 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่องแนะนำ