2562-1949 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม)

 2562-1949 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม)


เรื่องแนะนำ