2562-1553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมและประเมินผลวัดทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมและประเมินผลวัดทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


เรื่องแนะนำ