2562-714 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (กิจกรรมที่ 1)

 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (กิจกรรมที่ 1)


เรื่องแนะนำ