2562-299 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ


เรื่องแนะนำ