การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประกอบการจัดทำแบบเสนอคำของบประมาณรายจ่านแผ่นดิน
คู่มือประกอบการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
แนวทางและการเตรียมการในการจัดทำงบประมาณ
คู่มืองบลงทุน 61
แบบฟอร์มคำขอ งบปี 2561 แจ้งให้หน่วยงาน


เรื่องแนะนำ