แบบฟอร์ม ไฟล์โปสเตอร์และไฟล์บทคัดย่อ โครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559
ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอให้โปรแกรมวิชาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ขอให้โปรแกรมวิชาจัดส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดอย่างน้อยโปรแกรมวิชาละ
2 เรื่อง ทั้งนี้ขอให้ส่งไฟล์บทคัดย่อ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และจัดส่งไฟล์โปสเตอร์ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มายังนายประทีป เพ็ญแจ้ง e-mail : Prscitech@gmail.com
2. ขอให้โปรแกรมวิชาส่งนักศึกษาโปรแกรมวิชาละ 10 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 1 ท่าน
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เราจะเตรียมบัณฑิตวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในระดับสากล ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เรื่องแนะนำ