ผศ.ดร. แดนชัย เครื่องเงิน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
แดนชัย เครื่องเงิน
อีเมล
danchai_k@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน
4170
ความชำนาญ
การวิเคราห์อาหาร,dehydration

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา เคมี
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร