สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน


การแนะนำห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (opac)

 


 

อยู่ระหว่างรอข้อมูล...

อยู่ระหว่างรอข้อมูล...

 


ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในปีการศึกษา 2559

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำประกันภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกรมธรรม์มีผลคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 คุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีสิทธิในผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

1. หลักฐานสำคัญอันดับแรกที่สามารถแสดงตนในการเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ คือ

     1.1 นักศึกษา มีใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1, 2 และบัตรประจำตัวนักศึกษา

     1.2 บุคลากร มีใบสลิปเงินเดือน ประจำปี 2559

2. เฉพาะนักศึกษาเสียชีวิตในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย บริษัทฯ จ่ายเพิ่ม 1 เท่า ในจำนวน 50 คน ของทุนประกัน (ยกเว้นบุคลากร ในตารางรูป * ) ดังต่อไปนี้

     2.1 อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เช่น ถูกไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อตจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย หรืออุปกรณ์การเล่นกีฬาล้มทับ เสาไฟล้มทับจนเสียชีวิต เป็นต้น

     2.2 อุบัติเหตุ จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด หรือที่ได้รับอนุญาตให้จัดอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งมีความรับผิดตามกฎหมายต่อนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล เช่น การเข้าค่าย ไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน แข่งขันกีฬา แข่งขันทักษะอื่น ๆ

3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีค่าปลงศพ กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่นอกเหนือจากอุบัติเหตุ

4. ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุ 10,000 บาท/ ครั้ง ไม่จำกัดครั้ง

5. ในกรณีตรวจมีสารเสพติดและมึนเมาในขณะขับรถเกิดอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ หรือกระทำผิดตามกฎหมายจะไม่ได้รับการคุ้มครองในกรมธรรม์นี้

6. บริษัทฯ จะออกบัตรให้กับผู้เอาประกันทุกคน เพื่อสะดวกในการติดต่อโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเครือข่าย

7. โรงพยาบาลในเครือข่าย ให้เครดิตในการรักษาแก่สมาชิก โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย

     7.1 สถานพยาบาลแพทย์บัณฑิต

     7.2 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

     7.3 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดใกล้เคียง

8. กรณี สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง สามารถนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงและใบรับรองแพทย์ เบิกเงินสดที่บริษัทฯ ได้รับเงินทันที่ กรณีเคลมเสียชีวิต (เอกสารครบถูกต้อง) สามารถจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน

ประกาศ !! ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อเกิดการประสบอุบัติเหตุสามารถ เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินค่ารักษา ไม่เกิน 10,000 บาท โดยสามารถแจ้งกับโรงพยาบาลว่าได้ทำประกันอุบัติเหตุกับ บริษัทสยามสไล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 บริษัทจะทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกราย โดยจะแจ้งวันรับบัตรภายหลัง

ติดต่อขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ ให้ยื่นเอกสารขอรับผลประโยชน์ ได้ 2 แห่ง ดังนี้

แห่งที่ 1 สำนักงาน บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

     68/ 2-3 หมู่ 1 บ้านวังยาง ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000

     (ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขาเข้าซ้ายมือไฟสัญญานจราจร)

     โทร 055-721169, 085-6958480 หรือติดต่อ คุณสามารถ 089-6438740 คุณศรัญญา 080-5088962

แห่งที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     69 หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000

     โทร 055-706517, 091-8438805 หรือติดต่อ คุณปราณี แผนดี 087-7350401 คุณโชติศักดิ์ แตงโม 096-4134481 ,099-7941841


ข้อมูลเพิ่มเติม...

1. ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. ให้นักศึกษาเก็บใบเสร็จค่าลงทะเบียนไว้เพื่อใช้ประกอบการเบิก จ่าย

3. มีข้อสงสัยติดต่อ บริษัทบริษัทสยามสไมล์โปรกเกอร์ (ประเทศไทย ) จำกัด (สาขากำแพงเพชร)

68/2-3 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร.055-721169 , 085-6958480 หรือ กองพัฒนานักศึกษา โทร 1303

หลักฐานขอรับผลประโยชน์ตามสิทธิประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษา

     1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

     2. ใบรับรองแพทย์

     3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

บุคลากร

     1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

     2. ใบรับรองแพทย์

     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

 

เอกสารประกอบ

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สาขากำแพงเพชร 10 มี.ค. 2560

เอกสารประกอบกรณีเสียชีวิต สาขากำแพงเพชร

 

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.