สำหรับนักเรียน


ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี

- เคมี

โควต้า 15 คน / ทั่วไป 15 คน / แผนการเรียนที่รับ | วิทย์-คณิต


วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี

- เคมี

โควต้า 15 คน     ทั่วไป 15 คน / แผนการเรียนที่รับ | วิทย์-คณิต


- วิทยาการคอมพิวเตอร์

โควต้า 15 คน ทั่วไป 15 คน / แผนการเรียนที่รับ | ทุกแผนการเรียน


- ชีววิทยา

โควต้า 13 คน ทั่วไป 12 คน / แผนการเรียนที่รับ | วิทย์-คณิต


- ฟิสิกส์

โควต้า 10 คน ทั่วไป 10 คน / แผนการเรียนที่รับ | วิทย์-คณิต


- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โควต้า 13 คน ทั่วไป 12 คน / แผนการเรียนที่รับ | วิทย์-คณิต


- สาธารณสุขศาสตร์

โควต้า 15 คน ทั่วไป 15 คน / แผนการเรียนที่รับ | วิทย์-คณิต


- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โควต้า 10 ทั่วไป10 / แผนการเรียนที่รับ | วิทย์-คณิต


- เทคโนโลยีสารสนเทศ

โควต้า 15 คน    ทั่วไป 15 คน / ทุกแผนการเรียน | วิทย์-คณิต 12 หน่วยกิตวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า)

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั่วไป 30 คน ปวส./เทียบเท่า


หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

(ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 5 ปี และวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี)

- คณิตศาสตร์

โควต้า 15 คน ทั่วไป 15 คน / แผนการเรียนที่รับ | วิทย์-คณิต


คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัคร

           1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

           2. ตามหลักเกณฑ์/ประกาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเฉพาะหลักสูตร

         หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

           1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 

           2. ผ่านการสอบ ONET และ PAT (PAT2)

          หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

          หลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์

           1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

           2. มีคะแนน PAT 2 ยื่นในวันสมัคร

         หลักสูตร วท.บ. เคมี

               มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00

         หลักสูตร คบ.เคมี (5 ปี)

               มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก

           1. ค่าน้ำหนักผลการเรียน (GPA) 6 ภาคเรียน

           2. ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน PAT 5

           3. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

           4. คะแนนผลการสอบ PAT 2 สำหรับสาขาวิชาเคมี

           5. การสอบสัมภาษณ์

 

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.