เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ลำดับ

หัวข้อเรื่อง

ชื่อผู้วิจัย

 

1

การคัดเลือกจุลินทรีย์ 20 สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการผลิตเอทานอลจากอาหารเลี้ยงเชื้อในสภาวะเขย่า

 

ดร. จุฬาลักษณ์  ตั้งตัว

2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารจากรำข้าวหอมนิล

 

ผศ. บุณยกฤต รัตพันธุ์ และคณะ

3

บทเรียนวิทยาศาสตร์ แนวทางการใช้กระเพราแดงรักษาโรคเบาหวาน

 

อาจารย์แดนชัย เครื่องเงิน และคณะ

4

บทเรียนวิทยาศาสตร์ชุมชน เรื่อง การปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้านของฉัน

 

ผศ. รัชนี นิธากร และคณะ

5

เอกสารสรุปความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเรื่อง การปนเปื้อนสารพิษซีราลีโนนในข้าวโพดสำหรับการบริโภค

 

ผศ. วชิระ สิงห์คง

6

การศึกษาชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ จากของฟักข้าว

 

อาจารย์ ภาเกลา ภูมิใหญ่

7

การทำไวน์กล้วยไข่เบื้องต้น

 

อาจารย์นิภัชราพร สภาพพร   

8

การเลี้ยงไส้เดือนดิน

 

อาจารย์นิภัชราพร สภาพพร   

9

การผลิตไซรัปจากกล้วยไข่

 

อาจารย์สุวิชญา รอดกำเหนิด

10

สารต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายน้ำจืด

 

นางสาววิไลลักษณ์ สวนมะลิ

อาจารย์ ภาเกลา ภูมิใหญ่

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.