โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญา

     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ความสำคัญ

     ปัญหาทางด้านสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย ดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ครอบคลุมมิติงานทางด้านสาธารณสุข เพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นผู้นำวิชาการด้านสาธารณสุข และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

หลักสูตรที่เปิดสอน

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่ประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้

    1. มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค               การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

    2. มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้

    3. มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

    2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.