โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ปรัชญา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สร้างบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม

ความสำคัญ

     พัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับสูง เพื่อพัฒนาวิชาการ   และบุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้เจริญก้าวหน้า

หลักสูตรที่เปิดสอน

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์

    มุ่งผลิตบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้

    1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร

    2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

    3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้ภาษาในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและมีคำอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา

    5. มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ระบบการจัดการศึกษา

     1. ระบบ

             ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ค)

     1. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

    อาจให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของอธิการบดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.