โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปรัชญา

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการผลิต ที่ปลอดภัยและคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

หลักสูตรที่เปิดสอน

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีลักษณะ ที่พึงประสงค์ ดังนี้

     1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร        

     2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ        

     3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

     4. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและการดารงตนในสังคม        

     5. เพื่อให้บัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและตระหนักถึงความสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาวะแวดล้อม 6    

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์        

     2. ผ่านการคัดเลือกโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.