โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีปรัชญามุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้นำที่มีความรู้และทักษะประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม รู้รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ในท้องถิ่นและระดับชาติ

ความสำคัญ

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งลงทุนขนาดใหญ่จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อการค้า ตลอดจนมีการเติบโตของความเป็นเมืองมากขึ้นและเชื่อมโยงถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตากที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลและแหล่งทุนในการใช้ทรัพยากรจากต่างชาติจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีในการผลิตบัณฑิตทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรที่เปิดสอน

    1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้มีคุณลักษณะดังนี้

    1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

    2. มีความรู้ในวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบและสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

    3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    4. มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์   เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า    

    2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.