โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญาและความสำคัญ

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยวที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถในการศึกษา เพื่อพัฒนาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม


หลักสูตรที่เปิดสอน

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้และความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพในตำแหน่งทางด้านนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักวางแผนและออกแบบระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลและการสื่อสารรวมทั้งอาชีพอิสระได้

     2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบวางแผน พัฒนาและจัดการงานระบบคอมพิวเตอร์

     3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์และพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์

     4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีต่อไป 

     5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรม จริยธรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

     2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด

     3. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร


ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.