โปรแกรมวิชาเคมี

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยว ที่พัฒนาผู้เรียน ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพและการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และมีพื้นฐานความรู้ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และการวิจัยที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้นมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

ความสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ประเทศต้องการบุคลากรทางเคมีที่มีความรู้ ความสามารถ และ มีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น การผลิตบุคลากรด้านเคมีให้มีความรู้ความสามารถเพื่อไปพัฒนาประเทศเป็น สิ่งสำคัญ การสร้างนักวิทยาศาสตร์เคมีเป็นภารกิจที่ควรตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่งเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศและเข้าสู่ประชาคมอาซียน


หลักสูตรที่เปิดสอน

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | หลักสูตรเคมี (วท.บ)

     2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) | หลักสูตรเคมี (ค.บ.)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

     1. เป็นผู้มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีพและสังคม

     2. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

     3. สามารถนำความรู้ทางเคมีไปประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งสถานประกอบการในภาครัฐและเอกชนได้

     4. สามารถนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้

     5. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

     6. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อและทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้น

     7. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1. สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์

     2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด

 
ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.