โปรแกรมวิชาชีววิทยา

ปรัชญา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยวที่มุ่งสร้างบัณฑิตทางชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางชีววิทยา  ทั้งทางด้านเนื้อหา ทักษะการปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ

    วิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต พัฒนาการด้าน ความคิด พัฒนาการทางเทคโนโลยีและพัฒนาการของศาสตร์สาขาอื่น เช่น ฟิสิกส์ เคมี ธรณีวิทยา ฯลฯ ช่วยให้นักชีววิทยาสามารถเข้าใจสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิต (phylogenetic relationship) ซึ่งสามารถนำไปอธิบายพฤติกรรมของชีวิต และพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้ ถึงแก่นแท้ ของความจริงมากยิ่งขึ้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีความเข้าใจได้ลึกซึ้งในทุกระดับของการจัดระบบชีวิต (level of biological organization ) และสุดท้ายเกิดความสำนึก และตระหนักถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่บนโลกของสิ่งมีชีวิต (biosphere) การศึกษาชีววิทยาระดับปริญญาตรีจำเป็นต้องมีความรู้ที่ครอบคลุมหลักความรู้ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยระดับสูงซึ่งเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนำไปประยุกต์กับศาสตร์อื่นเพื่อความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อประโยชน์ในมิติการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

     1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตทางชีววิทยา

    1. มีความรู้และทักษะเหมาะสมที่จะทำงานได้ ทั้งในระบบราชการ โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการปฏิบัติในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    2. สามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3. มีความรู้ความสามารถที่ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

    4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

    2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเรื่องการรับ  นักศึกษา

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.