ประธานโปรแกรมวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา                 ประธานโปรแกรมวิชาเคมี  

อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ                           ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เอกอุฬาร                ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแก้ว                   ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ                                  ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล    ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช                                 ประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์อธิรดา บุญเดช                                  ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา         ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.