หัวหน้าศูนย์ / โครงการ

หัวหน้าศูนย์ / โครงการ

อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ                                  หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแก้ว                   หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะฯหัวหน้าโครงการโคนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง                      หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 

รองศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล          หัวหน้าศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร                  หัวหน้าโครงการศูนย์ต้นแบบการบูรณาการ การเรียนรู้เกษตรสู่ธนาคารอาหารตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.