คณะกรรมการประจำคณะฯ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล                  ประธานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว   แจ่มแจ้ง          รองประธานกรรมการรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิจ    ภู่พัฒน์วิบูลย์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา                       กรรมการตัวแทนประธานโปรแกรมวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เอกอุฬาร                 กรรมการตัวแทนประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ                            กรรมการตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะ    

นายอนุชิต        อ่อนเกษ                             กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.