ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล                คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน               รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์                                 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน                               รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส               รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นาย อนุชิต อ่อนเกษ                                   หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.