การบรรยายผลงานวิจัยเรื่อง "คนเก่าเล่าความ"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแก้ว

กําหนดการ

 • 12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 13.00 - 13.30 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการ 60 Year Retirement Ceremony Wachira Leamkeaw's
  โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 13.30 - 14.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง คนเก่าเล่าความ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแก้ว
 • 14.00-14.15 น. เบรคช่วงบ่าย
 • 14.15-14.30 น. การบรรยายวิชาการเรื่องที่ 2
 • 14.30-14.45 น. การบรรยายวิชาการเรื่องที่ 3
 • 14.45-15.00 น. การบรรยายวิชาการเรื่องที่ 4
 • 14.45-15.00 น. การบรรยายวิชาการเรื่องที่ 5
 • 15.15-15.30 น. เบรคช่วงเย็น
 • 15.30-17.30 น. กิจกรรมการแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ เลี่ยมแก้ว
 • 17.30-18.00 น. พิธีปิด โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงทะเบียนเข้าร่วม


รายชื่อลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล โปรแกรมวิชา สังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประชุม เข้าร่วมกิจกรรมเกษียณ วันเวลาการสมัคร
1 ศศิธร เมธาวิวัฒน์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-20 10:50:29
2 อาจารย์ ดร. อัจฉรา ใจดี เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-19 13:55:58
3 ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร เคมี วิทยาศาสตร์ฯ 2022-09-19 13:44:30
4 ราตรี บุมี เคมี วิทยาศาสตร์ 2022-09-19 13:42:12
5 นายนพรัตน์ ไชยวิโน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-19 12:47:31
6 เมทินี​ ทวีผล เคมี คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ 2022-09-19 11:21:04
7 ศิรประภา พลธนะ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-19 11:17:40
8 แดนชัย เครื่องเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-19 09:32:20
9 รัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 2022-09-19 09:19:36
10 ผศ.ราตรี โพธิ์ระวัช สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-18 15:14:55
11 นายสายชล อ่วมสถิตย์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 2022-09-12 09:57:33
12 นางสาวนงนุช ดวงอ่อน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-11 19:53:37
13 ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-09 22:06:14
14 กฤษณะ จันทร สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-07 08:54:16
15 สุวิชญา บัวชาติ ชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 2022-09-06 17:35:50
16 ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-06 14:23:55
17 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-06 13:59:23
18 หนึ่งฤทัย จักรศรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-06 13:35:34
19 ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-06 11:41:14
20 อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-06 11:39:07
21 พรนรินทร์ สายกลิ่น วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-06 11:21:46
22 สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-06 09:50:13
23 นายอนุชิต อ่อนเกษ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-06 09:05:14
24 เอนก หาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-05 21:53:48
25 ธนากร วงษศา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-05 19:02:14
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา ม่วงการ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-05 17:25:38
27 ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-09-05 17:18:11
28 ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-31 20:23:54
29 ผศ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย 2022-08-31 13:08:45
30 ผศ.สุรินทร์ เพชรไทย วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-31 12:13:25
31 ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-31 11:30:19
32 วชิระ สิงห์คง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-31 10:57:39
33 ดร.นิภัชราพร สภาพพร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-31 10:57:03
34 วชิระ สิงห์คง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-31 10:52:44
35 น.ส.อภิชญา พัดพิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-31 10:49:58
36 ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-31 10:46:47
37 บุณยกฤต รัตนพันธุ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-31 10:45:48
38 นงลักษณ์ จันททร์พิชัย ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-30 13:38:00
39 อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กพ. 2022-08-30 11:43:29
40 ผศ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี 2022-08-29 19:10:03
41 มัณฑนา. จริยรัตน์ไพศาล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-29 17:32:03
42 รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-29 15:57:10
43 อาจารย์ ดร.กฤช สอนกอง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-29 15:44:06
44 รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-29 15:31:39
45 นายธาดา พรมทับ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-29 14:27:48
46 นางสาววสุนธรา รตโนภาส สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-29 12:03:47
47 อธิรดา บุญเดช ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-29 12:00:01
48 เรืองฤทธิ์ ครุธรอด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-29 11:37:30
49 นายประทีป เพ็ญแจ้ง สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2022-08-29 11:31:59