หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิต มาเรียนสาธารณสุขกันเถอะ

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Public Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย)     วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

    ชื่อย่อ (ไทย)      วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Public Health)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Sc. (Public Health)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี      

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    1. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

    2. นักวิชาการสาธารณสุข

    3. นักวิชาการสุขาภิบาล

    4. นักบริหารโครงการด้านสุขภาพของหน่วยงานราชการและเอกชน

    5. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัยด้านสุขภาพหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

    6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

    7. นักพัฒนาสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน

    8. อาชีพอิสระด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาสาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ความสำคัญ

    ปัญหาทางด้านสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย ดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ครอบคลุมมิติงานทางด้านสาธารณสุข เพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นผู้นำวิชาการด้านสาธารณสุข และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่ประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้

    1.  มีความรู้ และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค  การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว อนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

    2.  มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้

    3.  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

    2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

    1. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

    2. นักวิชาการสาธารณสุข

    3. นักวิชาการสุขาภิบาล

    4. นักบริหารโครงการด้านสุขภาพของหน่วยงานราชการและเอกชน

    5. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัยด้านสุขภาพหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

    6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

    7. นักพัฒนาสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน

    8. อาชีพอิสระด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  

 

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.