หลักสูตรฟิสิกส์

ใครบอก? ว่าเรียนฟิกส์เป็นได้แค่ครู

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ชื่อย่อ วท.บ. (ฟิสิกส์)

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Physics)

    ชื่อย่อ B.Sc. (Physics)

จำนวนหน่วยกิต

    ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประเภท ที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์โดยตรง และ/หรือ ฟิสิกส์ประยุกต์ ดังนี้

    1. ภาครัฐ รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ นักวิจัยในห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในมหาวิทยาลัย สอบใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อเข้ารับราชการครู

    2. ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิจัยในห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ด้าน เทคนิค พนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

    3. ภาคเอกชน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค พนักงานบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม

    4. อาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ โดยประกอบอาชีพอิสระตามความสนใจ

    5. การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับสูงหลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ จักรวาลวิทยา การ สอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงสถิติ พลังงาน ฯลฯ

ปรัชญาและความสำคัญ

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งผลิตกาลังคนเพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาระสำคัญของหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสู่ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ปลูกฝังความมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างเสริมความรู้ แนวคิด ความเข้าใจ การฝึกทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกประสบการณ์ทางฟิสิกส์ ซึ่งได้ทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ การศึกษา การวิจัย การอุตสาหกรรม ทั้งนี้บัณฑิตจะสามารถประยุกต์แนวคิดที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเอง คิดค้น และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ศักยภาพของบัณฑิตที่ถูกพัฒนา จะเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามความต้องการของ ท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ และประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี้

    1. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นสาขาฟิสิกส์ มีทักษะด้านการวิจัยทางสาขาฟิสิกส์ สามารถนาเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของตน สังคมส่วนรวม การศึกษาต่อ และหาความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพิ่มอย่างสม่ำเสมอ

    2. มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

    3. ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม

    4. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และศรัทธา ในการประกอบอาชีพทางด้าน วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้ เป็นอย่างดี

    5. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะทางสาขาฟิสิกส์ ในหน่วยงาน ของภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 

    2. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง การรับนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

    1. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นสาขาฟิสิกส์ มีทักษะด้านการวิจัยทางสาขาฟิสิกส์ สามารถนาเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของตน สังคมส่วนรวม การศึกษาต่อ และหาความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพิ่มอย่างสม่ำเสมอ

    2. มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

    3. ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม

    4. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และศรัทธา ในการประกอบอาชีพทางด้าน วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้ เป็นอย่างดี

    5. สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะทางสาขาฟิสิกส์ ในหน่วยงาน ของภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.