หลักสูตรคณิตศาสตร์

เรียนคณิตศาสตร์ ได้มากกว่า การคำนวน

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์

    ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย)      วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Bachelor of Science (Mathematics)

    ชื่อย่อ (ไทย)        วท.บ. (คณิตศาสตร์)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ)    B.Sc. (Mathematics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    1  นักคณิตศาสตร์

    2  นักวิชาการด้านสถิติ

    3  นักวิจัยทางคณิตศาสตร์

    4  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

    5  ครูคณิตศาสตร์

    6 ผู้สอนพิเศษคณิตศาสตร์

    7 ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

ปรัชญา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สร้างบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม

ความสำคัญ

    พัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับสูง เพื่อพัฒนาวิชาการ   และบุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้เจริญก้าวหน้า

วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่อไปนี้

    1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร

    2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

    3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้ภาษาในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฏและมีคำอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา

    5. มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

    1  นักคณิตศาสตร์

    2  นักวิชาการด้านสถิติ

    3  นักวิจัยทางคณิตศาสตร์

    4  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

    5  ครูคณิตศาสตร์

    6 ผู้สอนพิเศษคณิตศาสตร์

    7 ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

  

 

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.