หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยากเป็น Webmaster Network Administrator ต้องเรียน ไอที

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology 

ชื่อปริญญา

    ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

    Bachelor of Science (Information Technology)

    ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

    B.Sc. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

    2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

    3. โปรแกรมเมอร์

    4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

    5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

    6. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์

    7. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์

    8. ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

    9. ผู้ประกอบการอิสระที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ปรัชญา

    มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมก้าวไปสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้และความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมพื้นฐานระบบสารสนเทศทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งบัณฑิตสามารถเลือกใช้ พัฒนา  และดูแลระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

    2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังมีพื้นฐานเพียงพอสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

    3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้พัฒนาและออกแบบระบบ ให้มีความเข้าใจสอดคล้องตรงกันในการร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งยังมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

    4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนวิชาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด

    3. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

    1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

    2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

    3. โปรแกรมเมอร์

    4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

    5. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

    6. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์

    7. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์

    8. ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

    9. ผู้ประกอบการอิสระที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

   

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.