หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เรียนรู้ นวัตกรรมดีๆ ที่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Science andTechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

    ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Science and Technology)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Food Science and Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

    2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

    3. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

    4. พนักงานขายเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอุตสาหกรรมอาหาร

    5. นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

    6. นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

    7. นักโภชนาการ ในหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

    8. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3

ปรัชญา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อการผลิต ที่ปลอดภัยและคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีลักษณะ ที่พึงประสงค์ ดังนี้

    1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร

    2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

    3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    4. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและการดารงตนในสังคม

    5. เพื่อให้บัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและตระหนักถึงความสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาวะแวดล้อม 6

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

    2. ผ่านการคัดเลือกโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

    1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

    2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

    3. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

    4. พนักงานขายเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอุตสาหกรรมอาหาร

    5. นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

    6. นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

    7. นักโภชนาการ ในหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

    8. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3

  

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.