หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เรียนรู้ รักษ์เรา รักษ์โลก

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย)             วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

    ชื่อย่อ (ไทย)              วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)     

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)         Bachelor of Science (Environmental Science)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ)          B.Sc. (Environmental Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม    

    2. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

    3. ครู อาจารย์   

    4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

    5. เจ้าหน้าที่ประจำบริษัท ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

    6. ประกอบอาชีพอิสระ

ปรัชญา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีปรัชญามุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้นำที่มีความรู้และทักษะประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม รู้รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ในท้องถิ่นและระดับชาติ

ความสำคัญ

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งลงทุนขนาดใหญ่จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อการค้า ตลอดจนมีการเติบโตของความเป็นเมืองมากขึ้นและเชื่อมโยงถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตากที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลและแหล่งทุนในการใช้ทรัพยากรจากต่างชาติจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสอันดีในการผลิตบัณฑิตทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้มีคุณลักษณะดังนี้

    1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

    2. มีความรู้ในวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบและสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

    3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    4. มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้เหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์   เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า    

    2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

    1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม    

    2. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

    3. ครู อาจารย์   

    4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

    5. เจ้าหน้าที่ประจำบริษัท ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

    6. ประกอบอาชีพอิสระ

  

 

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.