หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

เขียนโปรแกรม สร้างเว็บไซต์ ต้องวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)

    ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)

    2. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)

    3. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

    4. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)

    5. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer/Developer)

    6. นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ (System Analyst)

    7. นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Tester)

    8. ผู้ประกอบการอิสระ (Freelance)

    9. ครู/อาจารย์ (Teacher)

ความสำคัญของหลักสูตร

    เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถตอบสนองต่อท้องถิ่น และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการให้สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญาของหลักสูตร

    หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหลักสูตรวิทยาการเชิงเดี่ยวที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถในการศึกษา เพื่อพัฒนาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1. มีความรู้เชิงทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และความสามารถเชิงปฏิบัติ โดยมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอที่จะสามารถพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

    2. เป็นผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นกลุ่ม

    3. มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์

    4. มีความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ได้

    5. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

    2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด

    3. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

    1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย รู้จัก กาลเทศะ

    2. ด้านความรู้ เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

    3. ด้านทักษะทางปัญญา มีทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเหตุผล ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ สร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมได้

    4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการทำงานเป็นทีมและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อื่น มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นและสังคม

    5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทัน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารดี ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

    1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)

    2. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)

    3. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

    4. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)

    5. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer/Developer)

    6. นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ (System Analyst)

    7. นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Tester)

    8. ผู้ประกอบการอิสระ (Freelance)

    9. ครู/อาจารย์ (Teacher)

ดูรายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.